Yleistä jätevedenkäsittelystä

 

Yleista_jateveden_kasittelystaHaja-asutuksen jätevesien käsittely on ajankohtainen asia monelle mökkiläiselle ja omakotiasujalle vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella. Keväällä 2011 tulleiden lakimuutosten perusteella kiinteistöllä on oltava uuden jätevesiasetuksen (209/2011) mukainen jätevesijärjestelmä asennettuna viimeistään 15.3.2016. Uudisrakentamista vaatimukset koskevat heti.

Mitä asetuksessa edellytetään?

Kiinteistöllä on oltava sellainen jätevesien käsittelyjärjestelmä, jolla voidaan normaalioloissa saavuttaa riittävän tehokas puhdistustaso. Herkästi pilaantuvilla alueilla, kuten rannoilla, kunta voi edellyttää tiukempaa puhdistustasoa. Kiinteistönomistajan kannalta on tärkeää ehkäistä lähiympäristön, mm. kaivovesien, pilaantuminen ja estää myös muiden hygieenisten haittojen syntyminen.

Puhdistusvaatimusten toteuttaminen edellyttää aina kiinteistökohtaista arviointia. Kiinteistöllä on oltava kirjallinen selvitys sen nykyisestä jätevesien käsittelystä tai suunnitelma tulevasta jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje.

Asetuksen edellyttämä puhdistustaso

Vaadittava puhdistustaso tarkoittaa keskimääräistä puhdistustulosta. Käytännössä puhdistustulos voi välillä vaihdella esimerkiksi sääolojen tai kiinteistön käytön muutoksista johtuen, ja silti järjestelmä täyttää lain vaatimukset. Prosentit kertovat, kuinka suuri osuus käsittelemättömän jäteveden lika-aineesta on poistettava. Vaadittu pudistustaso riippuu kohteen sijainnista.

Vähimmäispuhdistustaso:Tyonaytos-talokaivo2008-T.Forsman-001
orgaanisen aineen osalta 80 %
kokonaisfosforin osalta 70 %
kokonaistypen osalta 30 %

Tiukempi puhdistustaso:
orgaanisen aineen osalta 90 %
kokonaisfosforin osalta 85 %
kokonaistypen osalta 40 %

 

Järjestelmän valinta

Talousjätevesien käsittelyjärjestelmien vaihtoehtoja on lukuisia, riippuen kiinteistön sijainnista ja käyttötarkoituksesta, veden määrästä sekä käymäläratkaisusta. Asukkaan ja myös ympäristön kannalta on erittäin toivottavaa, että kiinteistöön saadaan hyvä ja toimiva puhdistamoratkaisu. Hyvän puhdistamon toimivuus riippuu ainakin seuraavista tekijöistä:

  • oikein valittu tuote
  • huolellinen suunnittelu
  • ammattitaitoinen asennustyö
  • oikeanlainen käyttö ja huolto

Mikäli vanha järjestelmä vaatii tehostamista tai rakennetaan täysin uusi järjestelmä, rakentamisesta tulee laatia suunnitelma. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että jätevesijärjestelmän uusimishankkeelle tulee hakea rakennus- tai toimenpidelupa ennen rakennustöiden aloittamista. Jätevesisuunnitelman tulee täyttää asetuksessa esitetyt vaatimukset ja se liitetään lupahakemuksen mukaan.

Alueellinen ELY-keskus voi myöntää kiinteistön omistajalle tai haltijalle vesihuoltoavustusta.

Lisää hyödyllistä tietoa jätevedenkäsittelystä haja-asutusalueilla löydät mm. näistä linkeistä:

Ympäristöhallinnon sivut:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Kiinteiston_jatevesien_kasittely

Finlex / Jätevesiasetus (209/2011):
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110209

Valonia keskuksen sivut:
http://www.valonia.fi/public/default.aspx?nodeid=14095&culture=fi-FI&contentlan=1

Yleistä jätevesistä, järjestelmän valinnasta ja asetuksista:
http://www.vesiensuojelu.fi/jatevesi/etusivu.html
http://www.hajaputsari.fi/

Ely-keskusten yhteystiedot:
http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/Yhteystiedot/Sivut/Yhteystiedot2.aspx